Bistyp Consulting

 Aktualności

W związku z ciągłymi pracami nad rozwojem bazy e-bistyp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, dotyczących funkcjonowania i zawartości naszej bazy cenowej. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną dokładnie przeanalizowane.

                                                                ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
– wyd. IV kwartał 2016

 

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

Do katalogu wprowadzono 92 ceny jednostkowe robót inwestycyjnych, które roszerzyły dotychczasowy zakres katalogu, pozycje cenowe zostaly zamieszczone w następujących rozdziałach:

 

1. Roboty budowlane

15. Budownictwo morskie - wprowadzono nowy rozdział z 92 nowymi cenami jednostkowymi opracowanymi na podstawie nakładów katalogu KNR 2-14, który sukcesywnie będzie rozszerzany. Aktualnie w rozdziale znajdują sie roboty obejmujące swoim zakresem:

15.1 Wbijanie pali

15.1.1 Wbijanie pali drewnianych

15.1.2 Wbijanie pali żelbetowych

15.1.3Wwbijanie paliu stalowych

15.2 Wbijanie ścianek szczelnych

15.2.1 Wbijanie i wyrywanie ścianej szczelnych drewnianych

15.2.2 Wbijanie ścianek szczelnych żelbetowych

15.2.3 Wbijanie i wyrywanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen


II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Do katalogu wprowadzono 2 nowe obiekty modelowe, które rozszerzyły dotychczasowy zakres katalogu, obiekt został zamieszczony w rozdziale:


8. Budownictwo rolnicze

BCOI.8.047 - Fundament pod wagę 3,00-18,00m

Wykonanie fundamentu żelbetowego pod wagę o wymiarach 3,00-18,00 m na terenie gospodarstwa przetwórstwa rolnego obejmuje wykonanie: robót ziemnych, wykonanie podkładów z pospółki o grub. 0,10m i podkładu betonowego z C8/10 o grub. 0,10m oraz wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej z betonu C30/37 o grub. 0,42m.

BCOI.8.047- Silos na kiszonkę z kukurydzy

Wykonanie silosu na kiszonkę z kukurydzy o wym. 29,00 x 11,0 x 4,00 na terenie biogazowni. Zakres robót wybudowania silosu obejmuje: roboty ziemne, wykonanie warstwy podbudowy i izolacji, wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej z betonu C30/37, wykonanie ścian żelbetowych prostych z betonu C25/45 o grubości 27,50cm i wysokości 4,00m, wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatartej na gładko z wyrobieniem spadków oraz wykonanie dwukrotnego malowania powłokami z żywic syntetycznych powierzchni wewnętrz zbiornika.

 

Począwszy od IV kwartału 2016r. w Cenniku Jednostkowym Obiektów Modelowych przy tytułach poszczególnych obiektów oznaczonych symbolem  BCOI podawany jest czterocyfrowy symbol klasyfikacji PKOB, wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych tj.:sekcji, działów, grup i klas. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) służy potrzebom statystyki działalności budowlanej, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych. Ponadto klasyfikacja służy do klasyfikowania obiektów budowlanych oraz ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na różnych poziomach organizacyjnych . PKOB jest klasyfikacją czteropoziomową, która obejmuje: 2 sekcje, 6 działów, 20 grup i 46 klas. 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z IV kwartału 2016r.  w sumie wprowadzono 92 ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i 2 nowe modelowe obiekty inwestycyjne oraz zaczęto wprowadzać przy obiektach modelowych symbole klasyfikacji PKOB, wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

 

                                                 ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
– wyd. IV kwartał 2016

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

 

1. ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

w rozdziale:

1.9 Roboty tynkarskie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane

dodano szereg cen w zakresie odbicia tynków pasami i uzupełnienia tynków cementowo-wapaiennych i cementowych na małych powierzchniach, na różnych podłożach - w oparciu o KNR 4-01 i KNNR 3. Nowe ceny rozszerzyły dotychczasowy zakres w podrozdziałach: 

1.9.1 Odbicie tynków wewnętrznych, umocowanie siatki

 
1.9.2 Wykonanaie tynków wewnętrznych uzupełniających na pasach , powierzchniach drobnowymiarowych i ościeżach

1.9.3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych

1.9.5 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I i II wykonane ręcznie

1.9.6 Tynki wewnętrzzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie.

 

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

Dodano nowe obiekty modelowe w rozdziałach:

2 WYMIANA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BCOR.2.010 Doposażenie lokalu w instalację c.o. - w budynku wielorodzinnym - lokal 3-pokojowy o pow. 77,25m2, wys. 2,7m, zasiedlony, zlokalizowany na II piętrze w budynku wielorodzinnym 2-piętrowym z pierwszej połowy XXw. Ogrzewany za pomocą pieców węglowych przenośnych i elektrycznie, wyposażony w instalację wod-kan. W związku z przeprowadzonym doposażeniem budynku w instalację gazową zaistniała możliwość wykonania instalacji c.o. zasilanej kotłem gazowym. Przewidziano kocioł 2-funkcyjny kondensacyjny Vaillant 226/3-5 A eco Tec pro zamontowany w kuchni, z przewodem spalinowo-powietrznym wyprowadzonym ponad dach.  

 

13 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

BCOR.10.021 Adaptacja piętra budynku usługowego na cele mieszkalne- w budynku pierwotnie mieściła się siedziba OSP ze świetlicą na parterze, biblioteką, zapleczem OSP i sklepem na I piętrze. Obecnie parter jest użytkowany jako biblioteka z wydzieloną częścią garażu OSP. Część piętra zajmuje zaplecze OSP, pozostała po likwidacji sklepu i przeniesieniu biblioteki na parter jest nieużytkowana - zaprojektowano adaptację na pięć lokali mieszkalnych o pow. 32-40m2, z częścią wspólną. Powierzchnia adoptowana łącznie 193,20m2. Zakres prac obejmuje montaż dodatkowych okien, roboty budowlane i wykończeniowe piętra, wymianę przyłącza wodociągowego, wykonanie instalacji wod-kan, c.o. zasilanej piecami elektrodowymi, elektrycznej i teletechnicznych, budowę parkingu. 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z IV kwartału 2016r. w sumie dodano 55

nowych obiektów jednostkowych robót i 2 nowe obiekty modelowe

remontowe

 

 

                                                                       ***

 

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH
– wyd. IV kwartał 2016


II- CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Do cennika :

1. OBIEKTY DROGOWE INWESTYCYJNE

wprowadzono 2 nowe obiekty rozszerzający dotychczasowy zakres katalogu:


BCOID.1.104 Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu

Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z asfaltobetonu o szer. 2,50m i długości 422,00m. Zakres robót obejmuje wykonanie warstwy odsączającej o grub. 20cm, wykonanie podbudowy z chudego betonu o grub. 15cm oraz wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej z ułożeniem obrzeży o szer. 8cm.

 

BCOI.1.105 Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu i nawierzchni akrylowej

Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z asfaltobetonu o szer. 2,50m i długości 628,0m. Zakres robót obejmuje wykonaanie koryta pod ścieżkę rowerową, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 15cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15cm, skropienie asfaltem podbudowy tłuczniowej przed wykonanaiem zaklinowania masą asfaltową, zaklinowanie podbudowy tłucznziowej masą assfaltową grysowo-żwirową, wykonanie waarstwy ścieralnej z masy asfaltowej grysowo-żwirowej, wykonanie wierzchniej warstwy akryl NOVA.

 

IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

Do cennika:

1. REMONTY  OBIEKTÓW DROGOWYCH

Wprowadzono 2 nowe obiekty rozszerzające dotychczasowy zakres:

BCORD.1.044 Remont drogi dojazdowej z zpowierzchniowym utrwaleniem  - droga gminna o dług. 860m, dojazdowa do gruntów rolnych i nielicznzych, pojedyńczych zabudowań.Szerokość ewidencyjna pasa drogowego wynosi 4m (pow. 344,0 m2) i jest utwardzona kruszywem łamanym. Zaprorjektowano wyprofilowanie istniejącej zdeformowanej nawierzchni, ułożenie nowej warstwy kruszywa gr. 12cm na całej szerokości oraz potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową na szewrokości 3,8m.

 

BCORD.1.045 Remont drogi dojazdowej z poszerzeniem i powierzchniowym utrwaleniem - droga gminna o długości 470m, dojazdowa do gruntów rolnych i pojedyńczych zabudowań. Szerokość ewidencyjna pasa drogowego wynosi 4m (pow. 1880,0 m2) i jest utwardzona tłuczniem na szer. 2,5m. Zaprojektowano poszerzenie utwardzenia do 4m, ułożenie nowej warstwy kruszywa gr. 10cm na całej szerokości , oraz potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową na szerokości 3,5m. 


PODSUMOWANIE:

W sumie do Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów drogowych do wydania IV kwartał 2016. wprowadzono 4 nowe obiekty drogowe modelowe.

 

***

 W sprzedaży!

Katalog cen robót KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH

– wyd. IV kwartał 2016

 

 II.  CENNIK ROBÓT KOLEJOWYCH

Do katalogu wprowadzono nowe pozycje z cenami łącznie 48 nowych cen jednostkowych, które rozszerzyły dotychczasowy zakres katalogu. Nowe pozycje zostały dodane do rozdziału:

 

7 KNP 16 ROBOTY TOROWE

 7.4 Roboty torowe zmechanizowane przyużyciu ciężkich maszyn drogowych.

 

Ponadto przy obiektach kolejowych zostały dodane symbole odpowiadające klasie poszczególnych obiektów wg PKOB.

  

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z IV kwartału 2016r.  w sumie wprowadzono 48 nowych cen jednostkowych robót kolejowych.

 

 ***

W sprzedaży!

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek
robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. IV kwartał 2016

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco roszszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

Jednocześnie informujemy, że z ICMB IV KW 2016 r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


                                            
                                                                                                                                                           PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMB IV kW 2016 w sumie wprowadzono 23 nowych pozycji.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMB IV KW 2016r. wynosi  9 536 pozycji (392 strony).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, stawek
robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. IV kwartał 2016

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów:

 

IVI.  MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań z liczbie - 19 nowych pozycji.

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW:

Do cennika wprowadzono nowy asortyment rozszerzający dotychczasowych producentów:

 EFAR : kurki kulowe, filtry, osadniki,


Jednocześnie informujemy, że z ICMI IV KW 2016r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego. 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMI IV kw 2016r. w sumie wprowadzono  156 nowych cen.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi 9 635 pozycje ( 382 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawek
robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. IV kwartał 2016

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów:

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW:

Do cennika wprowadzono nowy asortyment rozszerzający dotychczasowych producentów:

INCOBEX: oprawy termoutwardzalne, oprawy hermetyczne,

LUG LIGHT FACTORY: oprawy


Jednocześnie informujemy, że z ICME IV KW 2016r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICME IV kW 2016 w sumie wprowadzono 133 nowych pozycji.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi 8 555 (333 stron).

 


Informacyjny cennik materiałów BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. IV kwartał 2016

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów :

 

II MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono  nowe pozycje w dziale materiały z notowań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników,  w tym:

- materiały z notowań w cenniku instalacyjnym - 19 nowych pozycji

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW:

Do cennika wprowadzono nowy asortyment rozszerzający dotychczasowych producentów:

 

W CENNIKU INSTALACYJNYM:

1. EFAR, gdzie dodano nowe pozycje w liczbie 574  pozycji: kurki kulowe, filtry, osadniki.

 

W CENNIKU ELEKTRYCZNYM:

1. INCOBEX, gdzie dodano nowe pozycje w liczbie 578 pozycji: oprawy termoutwardzalne, oprawy hermetyczne

2. LUG LIGHT FACTORY, gdzie dodano nowe pozycje w liczbie 520 pozycji: oprawy

 

Łącznie dodano  1 672  nowych pozycji, które rozszerzyły dotychczasowy zakres działu materiały producnetów w cennikach.

Jednocześnie informujemy, że z cenników usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMBIE IV kwartału 2016r.  w sumie wprowadzono 1 614  nowych cen, w tym: 19 pozycji w dziale materiały z notowań,1 672 w dziale materiały producentów.

Liczba wszystkich pozycji w Informacyjnym cenniku materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu - IV kwartał 2016r. wynosi 223 419


                                                                  ***

W sprzedaży!

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ – wyd. II półrocze 2016

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:


Do cennika wprowadzono nowe pozycje , gdzie łącznie dodano 114 nowych pozycji:

1. Śmieciarki

2. Koparki

3. Silosy

4. Ciśnieniowe naczynia przeponowe

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania CMiU 2 pół. 2016r. w sumie wprowadzono 114 nowych cen. Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi obecnie 23 329.

 

Jednocześnie informujemy, że z cennika zostały wycofane maszyny i urządzenia, które został wycofane z produkcji.


                                                                             ***

   

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


Do góry