Bistyp Consulting

 Aktualności

W związku z ciągłymi pracami nad rozwojem bazy e-bistyp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, dotyczących funkcjonowania i zawartości naszej bazy cenowej. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną dokładnie przeanalizowane.

                                                                ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
– wyd. I kwartał 2017

 

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

Do katalogu wprowadzono 138 cen jednostkowych robót inwestycyjnych, które roszerzyły dotychczasowy zakres katalogu, pozycje cenowe zostaly zamieszczone w następujących rozdziałach:

 

1. Roboty budowlane

1.11 Konstrukcje drewniane

1.20 Malowanie

1.28 Lekka obudowa ścian i dachów z płyt warstwowych i blach - dodano pozycje obejmujące swoim zakresem lekką obudowę ścian i dachów płytami warstwowymi o różnych grubościach produkcji firmy Remo z rdzeniem styropianowym, z wełny mineralnej, z pianki poliuretanowej i płytami warstwowymi chłodniczymi.

 

15. Budownictwo morskie - wprowadzono do rozdziału nowe ceny jednostkowe opracowane na podstawie nakładów katalogu KNR 2-14, który sukcesywnie jest rozszerzany. Aktualnie dodano dwa podrozdziały:

15.3 Urządzenia i roboty pomocnicze przy palowaniu i ściankach
        szczelnych

15.4 Umocnienie brzegów i skarp


II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Do katalogu wprowadzono 18 nowych obiektów modelowych, które rozszerzyły dotychczasowy zakres katalogu, obiekty zostały zamieszczony w rozdziale:


1. Budownictwo ogólne

BCOI.1.068- Świetlica osiedlowa o konstrukcji stalowej   - budowa budynku świetlicy osiedlowej o konstrukcji modułowej stalowej obudowanej płytami warstwowymi, dach płaski o spadku 4%. Obiekt jednokonstrukcyjny, niepodpiwniczony  o powierzchni całkowitej netto - 187,54 m2 i kubaturze - 826,26m3.

 

7. Oczyszczalnie ścieków: kontenerowe, bezobsługowe, biologiczne - przebudowano rozdział i dodano nowe obiekty z zakresu przydomowych oczyszczalni ścieków jak też z przeznaczeniem dla gospodarstw rolnych.

 

8. Budownictwo rolnicze

BCOI.8.045 - Zbiornik na gnojówkę o konstrukcji żelbetowej monolitycznej - obiekt stanowi zbiornik podziemny na gnojowicę o wymiarach 5,50x15,0m o konstrukcji żelbetowej monolitycznej i o kubaturze brutto 284,60m3. Zbiornik jest przeznaczony do magazynowania gnojownicy z budynków inwentarskich. Jest to zbiornik bezodpływowy, przeznaczony do okreowego opróżniania o pojemności uzytkowej 231,00m3.

 

oraz wprowadzono obiekty stanowiące zbiorniki betonowe:

BCOI.8.046 Zbiornik betonowy o poj. 10m3.

BCOI.8.047 Zbiornik betonowy o poj. 20m3.

BCOI.8.048 Zbiornik betonowy dwukomorowy o poj. 10m3.

BCOI.8.049 Zbiornik betonowy dwukomorowy o poj. 12m3.

BCOI.8.050 Zbiornik betonowy trzykomorowy o poj.  12m3.

BCOI.8.051 Zbiornik betonowy łączony w pionie poj. 20m3.

BCOI.8.052 Zbiornik betonowy łączony w pionie poj. 24m3. 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z I kwartału 2017r.  w sumie wprowadzono 138 cen jednostkowych robót inwestycyjnych i 18 nowych modelowych obiektów inwestycyjnych oraz jest kontynuowane wprowadzanie przy obiektach modelowych symboli klasyfikacji PKON, wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

 

                                                 ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
– wyd. I kwartał 2017

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

Do cennika dodano nowy rozdział:

22. Budownictwo morskie - roboty rozbiórkowe nadwodne

22.1 Rozbiórka kleszczy i krzyżulców drewnianych

22.2 Rozbiórka krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów

22.3 Rozbiórka balustrady, dyliny pomostowej i schodów drewnianych

22.4 Rozbiórka dalb drewnianych palowych

22.5 Rozbiórka drewnianych kozłów palowych

22.6 Rozbiórka urządzeń odbojowych

22.7 Rozbiórka, rozkucie i wykucie bruzd w konstrukcji żelbetowej

22.8 Wiercenie otworu i kucie wnęki w żelbecie

22.9 Rozbiórka kleszczy, ściągów stalowych i tarcz kotwiących

22.10 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej

 

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

Dodano nowe obiekty modelowe w rozdziałach:

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

BCOR.10.009 Adaptacja części budynku szkoły na oddziały przedszkolne - adaptacja części parteru na oddziały przedszkolne, poprzez przeznaczenie na potrzeby przedszkola 3 sal lekcyjnych, zabudowę części korytarza ściankami wydzielającymi sanitariaty dla przedszkolaków i wiatrołap wejścia do przedszkola, oraz wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej. Przy nowym wejściu przewidzianoschody betonowe i podjazd dla wózków. Projektowane powierzchnie: 3 sale zajęć, wiatrołap, łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, łazienka zbiorcza dla przedszkolaków, hol stanowiący równocześnie szatnię. Powierzchnia użytkowa łącznie: 231,8m2. Posiłki dla dzieci wydawane będą w istniejącej stołówce szkoły. Personel przedszkolny korzystać będzie z istniejącego zaplecza nauczycielskiego szkoł, pomieszczenia będą sprzątane przez personel szkoły.

 

11 REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH

BCOR 11.009 Wymiana podłogi z dociepleniem w hali sportowej - istniejąca podłoga o pow. 774,9m2, w hali posrotwej przy zespole szkół, zbudowana jest z klepki dębowej, na ślepej podłodze z desek i legarów ułożonych krzyżowo na klinach betonowych z płyt 50x50x7cm. Całość na podłożu betonowym. Podłoga sportowa wymaga wymiany, stan podłoża betonowego dobry. Hala jest wykorzystywana do imprez sportowych i pozasportowych. Przewidziano wykonanie nowej podłogi systemowej Lumaflex duo Linosport xf2 (wykładzina zabezpieczona fabrycznie powłoką ochronną xf2), na zaizolowanym termicznie i przeciwwilgociowo podłożu betonowym.

 

13 REMONTY ELEWACJI

BCOR.13.023 Remont tarasu w systemie szybkosprawnym Sopro - pow. 322m2 - taras w kształcie litery L biegnący wzdłuż dwóch ścian, na poziomie I piętra budynku teatru z końca XXw. Od strony zewnętrznej taras jest otoczony balustradą kamienną, odwodnienie następuje przez spadki poprzeczne i podłużne do 4 wpustów 40x40cm. Taras był remontowany klikanaście lat wcześniej, lecz warstwa zewnętrzna (płytki gres) uległa częściowemu spękaniu i odspojeniu. Pod płytkami znajduja się: izolacja powłokowa, warstwa dociskowa, izolacja z papy termozgrzewalnej i warstwa spadkowa betonowa na płycie stropowej. Stan warstw poniżej izolacji powłokowej uznano za dobry, odwodnienie za wystarczające. Zaprojektowano usunięcie płytek i izolacji powłokowej, oczyszczenie, naprawę drobnych uszkodzeń, profilowanie spadków, likwidację drobnych szczelin i naprężeń z zapewnieniem odpowiednich parametrów fizycznych podłoża przy uzyciu maty uszczelniająco - odcinającej Sopro AEB 639 plus, ułożenie płytek gres 40x40cm na posadzce i cokołach.

 

 PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z I kwartału 2017r. w sumie dodano 74

nowe ceny jednostkowe robót i 3 nowe obiekty modelowe remontowe.

 

 

                                                                       ***

 

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH
– wyd. I kwartał 2017

 

I - CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

II- CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Do cennika dodano nowy rozdział z cenami jednostkowymi robót:

1. OBIEKTY DROGOWE INWESTYCYJNE

wprowadzono 2 nowe obiekty rozszerzające dotychczasowy zakres katalogu:


BCOID.1.106 Parking dla samochodów ciężarowych

Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych o pow. 9785,00m2 z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. podbudowa pod nawierzchnię parkingu o następującym układzie warstw: warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm i warstw gr. 15cm z mieszanki tłuczniowej. zakres robót obejmuje także ułożenie krawężników i obrzeży oraz wykonanie trwaników z obsianiem trawą.


BCOI.1.107 Parking z płyt drogowych pełnych

Budowa parkingu o nawierzchni z plyt betonowych pełnych o wym. 300x150x15 na podbudowie z kruszywa łamanego 15cm i warstwie odsączającej z piasku 20cm o powierzchni 936,0m2 wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu.

 

III. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

Do cennika dodano nowy rozdział z cenami jednostkowymi robót:

13. KNR 2-01 - rozdział 1 (w zakresie rozbierania czasowych dróg kołowych)


IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

Do cennika:

1. REMONTY  OBIEKTÓW DROGOWYCH

Wprowadzono 2 nowe obiekty rozszerzające dotychczasowy zakres:

BCORD.1.076 Wymiana wodospustów drewnianych ze wzmocnieniem nawierzchni brukiem - droga lesna o szer. korony ok. 4,0m w terenie górskim, gruntowa, powierzchniowo wzmocniona kruszywem kamiennym. Istniejące wodospusty są zniszczone a droga na styku z nimi powybijana. Przewidziano wymiane wodospustów na nowe, z zachowaniem dotychczasowego nachylenia 30% w stosunku do osi drogi i wysunięcia poza koronę dla odprowadzenia wody bezpośrednio do rowu. W miejscach stromych przewidziano dodatkowe wzmocnienie korony drogi przy wodospustach brukiem z kamienia łamanego, pasami szer. 2x1,0m.

 

BCORD.1.077 Wymiana wodospustów drewnianych na betonowe - droga leśna o szer. korony ok. 4,0m w terenie górskim, gruntowa, powierzchniowo wzmocniona kruszywem kamiennym. Istniejące wodospusty sa zniszczone a droga na styku z nimi powybijana. Przewidziano wymianę wodospustów na nowe, wykonane z prefabrykowanych korytek betonowych szer. 30cm, wys. 13cm.


PODSUMOWANIE:

W sumie do Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów drogowych do wydania I kwartał 2017. wprowadzono 11 nowych cen jednostkowych robót i 4 nowe obiekty modelowe drogowe.

 

***

 W sprzedaży!

Katalog cen robót KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH

– wyd. I kwartał 2017

 

 II.  CENNIK ROBÓT KOLEJOWYCH

Do katalogu wprowadzono nowe pozycje z cenami łącznie 53 nowe ceny jednostkowektóre rozszerzyły dotychczasowy zakres katalogu. Nowe pozycje zostały dodane do rozdziału:

 

7 KNP 16 ROBOTY TOROWE

7.4 Roboty torowe zmechanizowane przyużyciu ciężkich maszyn 
      drogowych.

 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z I kwartału 2017r.  w sumie wprowadzono 53 nowe ceny jednostkowe robót kolejowych.

 

 ***

W sprzedaży!

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. I kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco roszszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:

 

V. MARIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nową firmę

- PPHU STAWEX , z asortymentem:

- blacha ocynkowana, ceowniki, teowniki, kątowniki, dwuteowniki, walcówka, pręty płaskie, gladkie

Jednocześnie informujemy, że z ICMB I KW 2017 r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


                                            
                                                                                                                                                           PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMB I kW 2017 w sumie wprowadzono 261 nowych pozycji.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMB IV KW 2016r. wynosi  9 797 pozycji (400 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, stawek
robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. I kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów:

 

II.  MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań z liczbie - 22 nowych pozycji.

 

Jednocześnie informujemy, że z ICMI I KW 2017r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego. 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMI I kw 2017r. w sumie wprowadzono  37 nowych cen.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi 9 672 pozycje ( 382 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawekrobocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. I kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów:

 

II. MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań w liczbie 23 nowych pozycji.

 

Jednocześnie informujemy, że z ICME I KW 2017r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICME I kW 2017 w sumie wprowadzono 93 nowych pozycji.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi 8 648 (335 stron).

 


Informacyjny cennik materiałów BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. I kwartał 2017

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów :

 

II MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono  nowe pozycje w dziale materiały z notowań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników,  w tym:

- materiały z notowań w cenniku instalacyjnym - 22 nowych pozycji

- materiały z notowań w cenniku elektrycznym -  23 nowych pozycji 

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW:

Do cennika wprowadzono nowy asortyment rozszerzający dotychczasowych producentów:

 

W CENNIKU BUDOWALNYM:

1. PPHU STAWEX, gdzie dodano nowe pozycje w liczbie 272 pozycji: ceowniki, kątowniki, tewoniki, dwuteowniki, walcówka, blachy, pręty gladkie, płaskie

 

Łącznie dodano  272  nowych pozycji, które rozszerzyły dotychczasowy zakres działu materiały producnetów w cennikach.

Jednocześnie informujemy, że z cenników usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMBIE I kwartału 2017r.  w sumie wprowadzono 318  nowych cen, w tym: 45 pozycji w dziale materiały z notowań, 272 w dziale materiały producentów.

Liczba wszystkich pozycji w Informacyjnym cenniku materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu - I kwartał 2017r. wynosi 228 687


                                                                  ***

W sprzedaży!

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ – wyd. II półrocze 2016

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:


Do cennika wprowadzono nowe pozycje , gdzie łącznie dodano 114 nowych pozycji:

1. Śmieciarki

2. Koparki

3. Silosy

4. Ciśnieniowe naczynia przeponowe

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania CMiU 2 pół. 2016r. w sumie wprowadzono 114 nowych cen. Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi obecnie 23 329.

 

Jednocześnie informujemy, że z cennika zostały wycofane maszyny i urządzenia, które został wycofane z produkcji.


                                                                             ***

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Do góry