Bistyp Consulting

 Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH - spis treści

INFORMACJE PODSTAWOWE

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA III KW. 2018 r.) - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje.

 

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

1. Roboty remontowe budowlane

 

2. Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe

 

3. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli

 

4. Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK)

 

5. Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01)

 

 

6. Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych

 

7. Modernizacje linii n/n

 

8. Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

 

 

9.Roboty remontowe sieci cieplnych

 

10. Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych

 

 

11.Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3; 
     CPV 45443000-4

 

12. Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield – kod CPV 45442300-0
        (nakłady podstawowe na wysokości do 5m)

 

13. Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45112300-0

 

14. Czyszczenie i hydrofobizacja budowli- kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0

 

15. Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8, CPV 45410000-4

 

16. Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii

 

17. Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5

18 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K (KNR 9-29)

19. Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą

 

20. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

 

21. Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia

 

22. Budownictwo morskie - roboty rozbiórkowe nadwodne

 

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

 

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych.

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-
    montażowych dla inwestycji liniowych.

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich.

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem.

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionów kraju i dla miast wojewódzkich.

6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 – 2017 / rok poprzedni - 100 /.

7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano – montażowej w latach
    1994 - 2018

8. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

9. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki 
     tych opłat.

10. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów
     budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku.

11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

12. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny 
     Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

13. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

14. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych.

15. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie.

 


Do góry