Bistyp Consulting

 Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH - spis treści

INFORMACJE PODSTAWOWE

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA IV KW. 2016 r.) - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje.

 

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

1. Roboty remontowe budowlane

 

2. Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe

 

3. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli

 

4. Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK)

 

5. Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01)

 

 

6. Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych

 

7. Modernizacje linii n/n

 

8. Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

 

 

9.Roboty remontowe sieci cieplnych

 

10. Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych

 

 

11.Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3; 
     CPV 45443000-4

 

12. Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield – kod CPV 45442300-0
        (nakłady podstawowe na wysokości do 5m)

 

13. Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45112300-0

 

14. Czyszczenie i hydrofobizacja budowli- kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0

 

15. Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8, CPV 45410000-4

 

16. Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii

 

17. Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5

18 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K (KNR 9-29)

19. Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą

 

20. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

 

21. Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia

 

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

 

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych.

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-
    montażowych dla inwestycji liniowych.

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich.

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem.

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionów kraju i dla miast wojewódzkich.

6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 – 2015 / rok poprzedni - 100 /.

7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano – montażowej w latach
    1994 - 2016

8. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

9. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki 
     tych opłat.

10. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów
     budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku.

11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

12. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny 
     Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

13. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

14. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych.

15. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie.

 


Do góry