Bistyp Consulting

 Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH - spis treści

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA III KW. 2020 R.) - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

 

1. Roboty ziemne


 

2. Roboty budowlane

 

3. Konstrukcje metalowe

 

4. Instalacje sanitarne wewnętrzne

 

5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

 

6. Instalacje elektryczne w budownictwie wiejskim

6.1 Przyłącza i przerzuty oraz podłączenia wykonywane przewodem YADYn

6.2 Konstrukcje wsporcze dla przyłączy i przerzutów

6.3 Złącza trójfazowe

6.4 Tablice bezpiecznikowe i wyłącznikowe

6.5 Linie instalacyjne

6.6 Wpusty oświetleniowe

6.7 Oprawy oświetleniowe

6.8 Montaż instalacji odgromowych i uziemiających

 

 

8. Zagospodarowanie terenu

8.1 Wyposażenie placu zabaw - kod CPV 45112723-9

8.2 Ławki parkowe i ogrodowe - kod CPV 45112723-9

8.3 Urządzenia sportowe - kod CPV 45112723-9

8.4 Urządzenia komunalne - kod CPV 45112723-9

 

9. Linie energetyczne

  

10. Sieci wodociągowe zewnętrzne

 

11. Sieci kanalizacyjne zewnętrzne

 

12. Sieci cieplne

 

13. Sieci gazociągowe

 

 

14. Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

 

15 Budownictwo morskie

 

15.3 Urządzenia i roboty pomocnicze przy palowaniu i ściankach szczelnych

 

15.4 Umocnienie brzegów i skarp

 

15.5 Elementy odwodnienia i dylatacje

 

 

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1.Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót
   budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych.

2.Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót
   budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych.

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich.

4. Wskaźniki procentowe dla usług związanych z budownictwem.

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionu kraju i dla miast wojewódzkich

6. Stopień zużycia obiektów budowlanych w latach w zależności od ich wieku

7. Przykładowe okresy trwałości obiektów budowlanych

8. Przykładowe okresy trwałości obiektów produkcyjnych, magazynowych, handlowych

9. Przykładowe okresy trwałości obiektów budownictwa wiejskiego

10. Przykładowe okresy trwałości budowli

11. Przykładowe okresy trwałości budownictwa ogólnego

12. Trwałość (wiek techniczny) konstrukcji i elementów budowli z różnych materiałów.

13. Określenie procentowej wartości robót.

14. Wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 - 2019 / rok poprzedni -100 /.

15. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej w latach 1994 - 2020r.

16. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

17. Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

18.  Ceny działek budowlanych w podziale na województwa w zależności od funkcji przeznaczenia
      i uzbrojenia technicznego.

19. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów
      budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku.

20 . Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny
       Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

21. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

22. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych.

23. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie


Do góry