Bistyp Consulting

 Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH - spis treści

INFORMACJE PODSTAWOWE

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA III KW. 2020 R.) - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

1. KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

 

 2. NNRNKB 2-31 - Uzupełnienie do KNR 2-31

  

3. KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie

  

4. KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome

  

5. KNR AT-18 - Pionowe i poziome oznakowania w technologii 3M

 

6 KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

 

7 KNR 2-33 – Konstrukcje mostowe

  

8 KNR 2-21 – Tereny zieleni (zieleń drogowa)

 

9 KNR 0-11 Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej POLBRUK

9.1 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości  
     50  mm z  wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7

9.2 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-
     piaskowej  grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.3 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 
      50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.4 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-
      piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.5 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50
      mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7

9.6 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej 
      grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7

9.7 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu na podsypce cementowo-
      piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.8 Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej
      grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7

9.9 Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej
      grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.10 Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-
       piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.11 Place i zatoki postojowe z kostki bet. "POLBRUK" gr. 80 mm na pods.piaskowej gr. 50 mm z
       zalaniem spoin zaprawą cement. bez pasów rozdzielczych - kod CPV 45233253-7

9.12 Place i zatoki postojowe z kostki bet. "POLBRUK" gr. 80 mm na podsypce piask.-cement. gr.
       50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement. z pasami rozdzielczymi - kod CPV 45233253-7

 

10  KNR 13-12 – rozdział 15 – Drogi kołowe (Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i
      ciepłowni zawodowych) 

10.1 Drogi tymczasowe z płyt prefabrykowanych oraz ich konserwacja

10.2 Podbudowy pod drogi kołowe

10.3 Nawierzchnie dróg kołowych stałych

10.4 Chodniki z płyt betonowych oraz krawężniki i obrzeża

10.5 Sączki, przepusty i ścianki czołowe przepustów

 

11 KNR 2-13 – Konstrukcje budowli wodnych i śródlądowych 

12 KSNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach 

 

13  KNR 2-25– rozdział 04 – Budowle i urządzenia komunikacyjne (Urządzenia placu budowy

13.1 Koryta pod torowiska montażowych zurawi wieżowych

13.2 Nawierzchnie gruntowe, żwirowe i z żużla

13.3 Nawierzchnie z płyt wielootworowych i pełnych

13.4 Chodniki i ścieżki

13.5 Schody i schodnie drewniane

 

14 KNR 2-25 W - rozdział 04 Budowle i urządzenia komunikacyjne (Urządzenia placu budowy)

14.1 Koryta pod torowiska montażowych żurawi wieżowych

14.2 Nawierzchnie gruntowe, żwirowe i z żużla

14.3 Nawierzchnie z płyt wielootworowych i pełnych

14.4 Chodniki i ścieżki

14.5 Schody i schodnie drewniane

14.6 mosty drogowe i kładki dla pieszych na palach

 

15 KNR 9-26 - Zewnętrzne odwodnienia liniowe 

 

16. Nawierzchnie z ścieżek rowerowych i chodników z żywicy poliuretanowej (KNR AT-33)

 

17. Czasowe drogi kołowe dla transportu mas ziemnych - budowa (KNR-W 2-01 Budowle i roboty
      ziemne)

 

18. KNNR - 1 Roboty ziemne (Rozdział 5 - Roboty wykończeniowe i towarzyszące o charakterze 
      drogowym)

18.1 Humusowanie i obsianie skarp

18.2 Brukowanie skarp, przekopów i nasypów

18.3 Umocnienie skarp płytami chodnikowymi

18.4 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

18.5 Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych

  

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 

2. ZIELEŃ

2.001 Zakładanie terenów zielonych na terenie osiedla mieszkaniowego

2.002 Wykonanie trawników przy ulicy na terenie miasta wojewódzkiego

2.003 Wykonanie trawników na skarpach przydrożnych

 

III. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

1 KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

 

2 KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie

2.1 Cięcie i frezowanie nawierzchni - kod CPV 45233140-2

2.2 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45233140-2

 

3. KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome

3.1 Wzmacnianie i regenaracja nawierzchni - kod CPV 45233142-6

3.2 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych - kod CPV 45233142-6

 

4 KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach

  

5.   KNNR-W 10 - Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (w
       zakresie  
robót naprawczo-konserwacyjnych elementów towarzyszących drogom)

5.1 Remont przepustów z przyczółkami z darniny – wymiana żelbetowej rury przepustu

5.2 Remont przepustów z przyczółkami z darniny – obsypanie przewodu i uformowanie nawierzchni 
     z pospółki

5.3. Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów

5.4   Naprawa skarp rowów i nasypów przez darniowanie

5.5   Remont bruków na skarpach o wys. do 4 m

5.6.  Remont bruków na dnie cieków i koronach nasypów

5.7.  Naprawa budowli siatkowo-kamiennych

 

6   KNR 15-01 - Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji (w zakresie rozbiórki i remontu 
     elementów 
towarzyszących drogom)

 

7 Roboty remontowe mostowe

 

8.   KNR 2-21  Tereny zieleni - roboty przygotowawcze i pielęgnacyjne

8.1  Oczyszczenie stawów i basenów

8.2  Odmładzanie pojedynczych krzewów i żywopłotów

8.3  Odmładzanie starszych drzew

8.4  Opryskiwanie drzew i krzewów

8.5  Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby i przesiewanie gleby

8.6  Wykaszanie chwastów jednorocznych i samosiewów

 

9   KSNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

 

10   KNR K-12 - Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych system  
MC-
Bauchemie - kod CPV 45221119-9

 

11. KNR 2-25  rozdział 04 - budowle i urządzenia komunikacyjne - rozebranie (Urządzenia        placu
       budowy)

11.1  Nawierzchnie gruntowe, żwirowe i z żużla – rozebranie

11.2 Nawierzchnie z płyt wielootworowych i pełnych – rozebranie

11.3 Chodniki i ścieżki – rozebranie

11.4 Schody i schodnie drewniane – rozebranie

11.5 Mosty drogowe i kładki dla pieszych - rozebranie

 

12 KNR - W 2-25 - rozdział 04- Budowle i urządzenia komunikacyjne- rozebranie (Urządzenia placu
                budowy)

12.1 Nawierzchnie gruntowe, żwirowe i z żuzla - rozebranie

12.2 Nawierzchnie z płyt wielootworowych i pełnych - rozebranie

12.3 Chodniki i ścieżki - rozebranie

12.4 Schody i schodnie drewniane - rozebranie

12.5 mosty drogowe i kładki dla pieszych - rozebranie

 

13 KNR 2-01 - rozdział 1 ( w zakresie rozbierania czasowych dróg kołowych)

 

IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

 

V. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-
    montażowych dla inwestycji kubaturowych

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-
    montażowych dla inwestycji liniowych

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich.

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionów kraju i dla miast wojewódzkich

6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 – 2019

7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano-montażowej w latach 1994 – 2019 r.

8. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe
    stawki tych opłat w roku 2020

9. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów
     budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku w roku 2020

10. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny
      Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

11. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

12. Przykładowe orientacyjne okresy trwałości niektórych budowli

13. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie.


Do góry